Didim Be­le­di­ye Mec­li­si İsrail’i Kınadı

Didim Be­le­di­ye Mec­li­si Mayıs ayı 1. Top­lan­tı­sı­na baş­la­ma­dan önce Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yusuf De­ve­ci Be­le­di­ye Mec­li­si­nin İsrail’in Fi­lis­tin’e yö­ne­lik sal­dı­rı­la­rı­nı kı­na­yan metni okudu.
De­ve­ci­nin oku­du­ğu me­tin­de ; “Fi­lis­tin hal­kı­nın haklı öz­gür­lük, ada­let, hukuk ve ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­si­ni sa­vun­ma­ya devam ede­ce­ğiz” de­nil­di.
Oku­nan metin şöyle; “Müs­lü­man­la­rın ilk kıb­le­si Mes­cid-i Aksa ve çev­re­sin­de İsrail’in arife günü baş­lat­tı­ğı, ço­cuk­lar ve ka­dın­lar dâhil çok sa­yı­da masum Fi­lis­tin­li­nin ya­ra­lan­ma­sı­na ve ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne sebep olan men­fur sal­dı­rı­lan kı­nı­yo­ruz. Bay­ram gün­le­rin­de sür­dü­rü­len ve Gazze’ye de yö­nel­ti­len sal­dı­rı­lar, çok vahim bir bo­yu­ta ulaş­mış­tır. Olay­lar so­nu­cu ya­ra­la­nan ve ya­şa­mı­nı yi­ti­ren Fi­lis­tin­li­le­rin sa­yı­sı her geçen gün art­mak­ta­dır. İsrail’in bu sal­dı­rı­la­rı, en kut­sal hak olan yaşam hak­kı­nın ih­la­li­dir.
Fi­lis­tin­li­le­rin ne­sil­ler bo­yun­ca ya­şa­dık­la­rı top­rak­la­ra el ko­nul­ma­sı­nı he­def­le­yen bu sal­dı­rı­lar, oran­tı­sız güç kul­la­nı­la­rak hukuk dışı bir ol­du-bit­ti ya­rat­ma­ya yö­ne­lik­tir. İsrail’in bu gayri in­sa­ni sal­dı­rı­la­rı­nı şid­det­le kı­nı­yor, Bir­leş­miş Mil­let­le­rin (BM) sal­dı­rı­la­rın dur­du­rul­ma­sı için ulus­la­ra­ra­sı hukuk ve temel insan hak­la­rı hu­ku­ku çer­çe­ve­sin­de yap­tı­ğı çağ­rı­yı des­tek­li­yo­ruz.
Kudüs ve Gazze’de son bir haf­ta­dır devam eden İsrail sal­dır­gan­lı­ğı BM ka­rar­la­rı­na ay­kı­rı şe­kil­de sür­dü­rü­len iş­ga­lin ve hukuk ta­nı­maz­lı­ğın gel­di­ği son aşa­ma­yı ib­ret­le göz­ler önüne ser­mek­te­dir. Fi­lis­tin top­rak­la­rın­da iş­le­nen bu suç­lar­dan do­la­yı İsrail’in hesap ver­me­si, suç­la­rın so­rum­lu­la­rı­nın tes­pit edi­le­rek yar­gı­lan­ma­sı ve ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı için ulus­la­ra­ra­sı top­lu­mun bir­lik­te ha­re­ket etme za­ma­nı gel­miş­tir. Bu çer­çe­ve­de, Ulus­la­ra­ra­sı Ceza Mah­ke­me­si­nin (UCM) ive­di­lik­le ha­re­ke­te geç­me­si­ni talep edi­yor, bu mak­sat­la in­sa­na ve yaşam hak­kı­na saygı duyan her­ke­si so­rum­lu­luk üst­len­me­ye ça­ğı­rı­yo­ruz. Artık İsrail’e karşı net, güçlü ve et­ki­li bir tavır alın­ma­sı şart­tır.
Didim il­çe­si Mil­let it­ti­fa­kı Mec­lis Üye­le­ri ola­rak, İsrail’in sal­dır­gan­lı­ğı­nın ve Fi­lis­tin hal­kı­na yap­tı­ğı zul­mün kar­şı­sın­da dur­ma­ya, Fi­lis­tin da­va­sı­nı ve kar­deş Fi­lis­tin hal­kı­nın haklı öz­gür­lük, ada­let, hukuk ve ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­si­ni sa­vun­ma­ya devam ede­ce­ği­mi­zi beyan ede­riz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu