Didim’de Yetki Eğitim Sen’de

Kamu Emek­çi­le­ri Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu­na bağlı Eği­tim ve Bi­li­m Emek­çi­le­ri Sen­di­ka­sı Eği­tim­ Sen ­Di­dim Mil­li­ Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’n­de yet­ki­li sen­di­ka oldu.
Yet­ki­ bel­ge­le­riy­le Mil­li ­Eği­tim ­Mü­dür­lü­ğü­nü zi­ya­re­t e­den Eği­tim Sen yö­ne­ti­ci­le­ri mü­dür­lük önün­de ko­nuy­la ilgi­li­ bilgi­le­ri pay­laş­tı­lar.
Didim’de eği­tim iş­ko­lun­da 647 sen­di­ka­lı emek­çi­ler­den 204’ünün sen­di­ka­sı ol­ma­yı ba­şa­ran sen­di­ka­nın Di­dim ­Tem­sil­ci­si Bel­kıs Kah­ra­man; “Bugün alan­da et­ki­li sen­di­ka olan biz Eği­tim Sen Didim’de yet­ki­yi de tek­rar­dan almış bu­lun­mak­ta­yız. Hak­la­rı­mı­zı ko­ru­mak, da­ya­nış­ma­yı güç­len­dir­mek, mü­ca­de­le­yi bü­yüt­mek için; Eği­tim Sen’de ör­güt­len­me­yi ter­cih eden her bir üye­miz­le daha da güç­len­di­ği­mi­zi be­lir­te­rek, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te top­lum­sal ve ta­rih­sel so­rum­lu­lu­ğu­mu­zun bi­lin­cin­de ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam ede­ce­ği­mi­zi bil­di­ri­riz.” Di­ye­rek baş­la­dı­ğı açık­la­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü.
“Eği­tim Sen ola­rak ev­ren­sel de­ğer­le­ri sa­vu­nur­ken; de­ği­şik din, mez­hep, inanç ve dünya gö­rü­şün­den in­san­la­rın ger­çek an­lam­da ‘eşit yurt­taş’ ola­rak kabul edil­me­si, dev­le­tin bütün inanç­la­ra eşit me­sa­fe­de ve ta­raf­sız ol­ma­sı yö­nün­de­ki ta­lep­le­ri­miz­de ıs­rar­cı­yız. Laik, ka­mu­sal, bi­lim­sel, de­mok­ra­tik, pa­ra­sız eği­tim hakkı, eşit, özgür ve de­mok­ra­tik yaşam için bir ara­da­yız.

Ve bi­li­yo­ruz ki; her bi­ri­miz bu ko­ca­man puzz­le da her bi­ri­miz birer par­ça­sı­yız. +1 ‘in ne ifade et­ti­ği­ni bugün he­pi­miz gör­müş olduk. De­ği­şim +1 ile baş­lar. Bu kişi Eği­tim Sen ça­tı­sı al­tın­da­ki her­kes­tir, biz ola­bil­me bi­lin­cin­de­ki her­kes +1’dir. Et­ki­li sen­di­ka ola­rak yet­ki­yi de tek­rar al­ma­nın haklı ve onur­lu se­vin­ci­ni ya­şa­mak­ta­yız. Tüm Tür­ki­ye’de ha­ket­ti­ği­miz yet­ki­yi elde edin­ce­ye kadar, ör­güt­len­me ça­lış­ma­la­rın­da­ki has­sa­si­ye­ti­miz devam ede­cek­tir. Ve bi­li­yo­ruz ki en büyük yan­gın­lar için bile bir kı­vıl­cım yeter. Ve tüm Tür­ki­ye için de neden bu kı­vıl­cım bu­ra­dan, Didim’den, bi­zim­le baş­la­ma­sın..?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu